เริ่มต้นกับ HTML

โค๊ต (Code or Tag) หลักของ HTML ประกอบด้วย

<html>  <---- เริ่มเขียน html
<head>  <---- พื้นที่กำหนดรูปแบบหรือการสนับสนุนเพจ
<title></title>   <---- กำหนดชื่อเพจ
</head>
<body>   <---- พื้นที่หลักสำหรับใส่ข้อมูลในเพจ
</body>
</html>

คำสั่งในการเปิดโค๊ต HTML คือ
<html> </html>

คำสั่งในการเปิดโค๊ต Head คือ
<head> </head>

คำสั่งในการเปิดโค๊ต Title คือ
<title> </title>

คำสั่งในการเปิดโค๊ต Body คือ
<body> </body>

ข้อสังเกตของภาษา HTML
โค๊ต หรือ Tag ในภาษานี้ หากเป็นโค๊ตที่สามารถกำหนดจุดสิ้นสุดได้ จะมีการเปิดและการปิดโค๊ต
เช่น  <strong> </strong>

<strong> คือการเปิดโค๊ต strong
</strong> คือการปิดโค๊ต strong

โค๊ตที่สามารถกำหนดจุดสิ้นสุดได้ หมายความว่า <strong> ตัวเปิด วางหน้าข้อมูลหรือชุดคำสั่งหนึ่งคำสั่งใด คำสั่งนั้นจะเริ่มต้นใช้โค๊ต strong และเมื่อใส่ </strong> ตัวปิด ไว้หลังชุดคำสั่งนั้น แปลว่าโค๊ต strong จะสิ้นสุด ณ พื้นที่หรือข้อมูลนั้น

ตัวอย่างเช่น
<strong> 123456 </strong> 7890
หมายความว่า คำสั่ง strong จะมีผลต่อ 123456 แต่ในขณะเดียวกัน strong จะไม่มีผลต่อ 7890

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>